Voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor advisering tussen Amventure en opdrachtgevers, respectievelijk hun
rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes
Offertes van Amventure zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de
opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Amventure zal door hem te verrichten
diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken
van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen,
verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Amventure nodig heeft. Dit geldt
ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die
bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Als Amventure daarom verzoekt, verschaft de
opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst,
een internetaansluiting.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door
Amventure geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel
5.1 Wijziging team
Amventure kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het
meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de
te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Amventure plaats-
vinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van
de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding
onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte
aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten
en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze
afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten
die Amventure noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde
kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen,
tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6. genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen,
worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Amventure met een beroep op de onzekerheids-exceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Amventure de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door
allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Amventure verkrijgt en de medewerking die
wordt verleend. Amventure kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd
voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de
eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Amventure hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Amventure, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Amventure vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Amventure mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Amventure behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de
opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Amventure. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Amventure.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voorzover passen binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging
van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid
Amventure is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever
jegens derden. Amventure zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen
nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder
toestemming van Amventure aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze en
dergelijke, dan wel zijn rapportage of producten ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid
Amventure is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het
gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap
waarop bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden
vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt
tot het bedrag van het honorarium dat Amventure voor zijn werkzaamheden in het kader van die
opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt
een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag
over de laatste 2 maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Share This